Colegio Escolapios Algemesí

GABINET PSICOPEDAGÒGIC (Ed. Infantil i Ed. Primària)


QUI FORMA EL GABINET PSICOPEDAGÒGIC?

 • Marta Peris - Mestra espec. Pedagogia Terapèutica
 • Mª Ángeles Pérez - Mestra espec. Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge
 • Pilar Tena - Mestra espec. Pedagogia Terapèutica
 • Natalia Mula - Psicòloga i Mestra espec. Pedagogia Terapèutica
 • Mestres de reforç i compensatòria.

A QUINS ALUMNES ATÉN EL GABINET?

A tots els alumnes d’INFANTIL I PRIMÀRIA.

QUINS ÀMBITS D’ACTUACIÓ TÉ EL GABINET?

Presenta tres àmbits d’actuació: amb els alumnes, amb les famílies i amb els professors i treballadors del centre.

QUINES ACTUACIONS DESENVOLUPA AMB ELS ALUMNES?

 1. El reforç al procés d’ensenyança i aprenentatge: es fan les avaluacions sociopsicopedagògiques necessàries, es determinen les barreres i fortaleses, així com les mesures en cada cas. Es fa un seguiment i un treball amb cada alumne amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) i NCD (Necessitats de Compensació de Desigualtats), coordinant a tots els mestres i especialistes. A més, es controlen els casos d’absentisme escolar.
 2. L’orientació acadèmica i professional: es fa un acompanyament en els canvis d’etapa i entrevistes amb alumnes quan siga necessari per orientació individual.
 3. L'Acció Tutorial: es col·labora en l’elaboració i seguiment del PAT, ajudant i assessorant els tutors i participant en alguns casos. També, fem l’acollida i integració dels alumnes nouvinguts.


I AMB LES FAMÍLIES?

 • Assessorament i acompanyament individualitzat quan ho sol·liciten o quan es considera necessari.
 • Informació sobre les proves sociopsicopedagògiques aplicades.
 • Participació en reunions de formació per a pares quan els tutors o equip directiu ho sol·liciten.


I AMB ELS PROFESSORS?

 • Col·laboració amb l’aplicació del Pla d’Acció tutorial.
 • Seguiment i aplicació del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa.
 • Col·laboració en reunions de cicle, claustre...
 • Facilitar la col·laboració i coordinació amb altres serveis externs al centre (Serveis Socials, USMIA, SPE...)
 • Assessorament per a tractar problemes dels alumnes.
 • Facilitar materials per a treballar dificultats concretes dels alumnes.


EN QUINS DOCUMENTS ES BASA EL DEPARTAMENT PER ATENDRE ALS ALUMNES?

  • PADIE: Pla d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió Educativa
  • PAT: Pla d’Acció Tutorial


COM PUC CONTACTAR AMB EL GABINET D’ORIENTACIÓ?

Pots contactar amb nosaltres a través de l’email gabinete.algemesi@escolapiosbetania.es

Estarem encantades de resoldre els teus dubtes i ajudar-te en tot el que puguem.

ENLLAÇOS DESTACATS